TRAKTORYJA 2018 W WIEPRZU

 

REGULAMIN TRAKTORYJA - WYŚCIGI TRAKTORÓW - WIEPRZ 2018

NIEDZIELA 26.08.2018 godz. 17:00 SOŁECTWO WIEPRZ POLE PRZY BOISKU ORLIKA W WIEPRZU W TRAKCIE DOŻYNEK GMINNYCH WIEPRZ 2018

 

 

ZGŁOSZENIA:

 

 1. Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B lub T, ważny przegląd techniczny pojazdu i aktualne ubezpieczenie OC i NNW
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – karty uczestnictwa, związanej z uczestnictwem w zawodach oraz okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek, najpóźniej w dniu zawodów.
 3. Ilość zawodników jest ograniczona ze względów logistycznych..
 4. Zgłoszenia zawodników dokonuje się w Gminny Ośrodku Kultury w Wieprzu, Centralna 7, 34-122 Wieprz lub wysyłając na adres: gok.wieprz@gmail.com
 5. Zawodnicy zgłaszają się najpóźniej do dnia 21.08.2018
 6. Wszyscy zawodnicy zostaną przebadani alkoholomatem przed przystąpieniem do wyścigu.
 7. Kartę zgłoszenia można pobrać w GOK lub ze strony: www.wieprz.naszgok.pl

 

KLASY TRAKTORÓW:

 

 1. Klasa „CAPEK” moc silnika do 30 KM
 2. Klasa „PÓŁ MOCNA” moc silnika do 80 KM
 3. Klasa „TYTAN” moc silnika od 80 KM.

 

Ciągniki startujące w konkurencjach musza być ciągnikami rolniczym z wykluczeniem ciągniko - podobnych lub bolidów przygotowanych do jazdy pod kątem prędkości. Nie przewiduje się uczestnictwa pojazdów o tych samych rozmiarach kół na obu osiach tzn. że tylne, stale napędzane koła, muszą mieć wyraźnie większą średnicę. Jeżeli w danej kategorii zgłosi się zbyt mała liczba uczestników to zostanie automatycznie przeniesieni do sąsiadującej kategorii z większą ilością zgłoszeń. W celu zachowania bezpieczeństwa każdy ciągnik biorący udział w TRAKTORYJI musi mieć kabinę lub stelaż ochronny. Uczestnik może startować tylko w jednej z kategorii i tylko na jednym traktorze.

 

ZASADY WYŚCIGU:

Celem wyścigu jest najszybsze dotarcie do mety w 2 kategoriach; slalom i przejazd po prostej na czas. Uczestnik musi przejechać slalomem po wyznaczonej trasie nie opuszczając żadnego z elementów trasy. W ramach zapoznania się z trasą można ja przejechać j traktorem tylko raz. W kategorii przejazdu po prostej na czas, zawodnik musi przejechać odległość od startu do mety w najkrótszym czasie.

NAGRODY:

 Za miejsca : I, II, III, przewidziane są nagrody. I miejsca to nagroda 1000 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 250 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wyścigu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem wyścigu.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA W WYŚCIGACH TRAKTORÓW - TRAKTORIA

NIEDZIELA 26.08.2018 godz. 17:00 SOŁECTWO WIEPRZ POLE PRZY BOISKU LKS ORLIK W WIEPRZU W TRAKCIE DOŻYNEK GMINNYCH

 

Wypełnia uczestnik rajdu:

 1. Dane uczestnika:    Imię i nazwisko __________________________________

  Data urodzenia___________________  Adres: _______________________________

  telefon kontaktowy: __________________  e-mail: ____________________

 

2. Klasa traktorów (zaznaczyć stosowną znakiem X):

 • Klasa „Capek”, moc silnika do 30 KM
 • Klasa „Pół-mocna” moc silnika do 80 KM
 • Klasa „Tytan”  moc silnika od 80 KM.

Ciągniki startujące w konkurencjach musza być ciągnikami rolniczym z wykluczeniem ciągniko-podobnych lub bolidów przygotowanych do jazdy pod kątem prędkości. Nie przewiduje się uczestnictwa pojazdów o tych samych rozmiarach kół na obu osiach tzn że tylne, stale napędzane koła, muszą mieć wyraźnie większą średnicę.

 

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z Regulaminem zgłoszeń  i zobowiązuję się go przestrzegać.

- stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Wyścigu.

- posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się pojazdem.

- będę trzeźwy przed zawodami i poddam się kontroli alkoholomatem.

3. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej GOK) jest Gminny Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektor Seweryn Gałysz z siedzibą władz przy ul. Centralna 7, 334-122 Wieprz, tel. 33, faks +48 33 8755216, e-mail: dyrektor@gok.wieprz.pl

Wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić)  zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez GOK w celu promocji działań kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu..  Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału w jakichkolwiek działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu.

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zarejestrowanych podczas TRAKTORYJI w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją tej instytucji.

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa http://wieprz.naszgok.pl/ strona na portalach społecznościowych https://www.facebook.com/gok.wieprz/, gazeta: Wieści z Gminy Wieprz. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: portale informacyjne: Mam newsa, Wadowice 24, Kronika Beskidzka, Nowiny Andrychowskie, Urząd Gminy Wieprz.  Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych  zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, a żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do zapomnienia, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@wieprz.pl

 

Wieprz, data    …....................              Podpis uczestnika………………………………….

 

 

 


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu   |   Realizacja: Interefekt.pl