ZARZĄDZENIE   Nr 1 /2018

Dyrektora Seweryna Gałysz

z dnia 25.05.2018 roku

 

w sprawie: wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu dokumentacji dostosowanej do RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz   § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  ( Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Rejestr Czynności Przetwarzania,  Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, Analiza Ryzyka, Klauzule informacyjne, wzory zgód przetwarzania danych osobowych.

 

§ 2

 

Każdy pracownik, zgodnie z wykazem, jest obowiązany zapoznać się z treścią powyższych dokumentów.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów  zaopatrzone jest w podpis pracownika i datę.

§ 3

 

Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania i stosowania w pracy zapisów powyższych dokumentów pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.

 

§ 4

 

Powyższe dokumenty będą na bieżąco aktualizowane i doskonalone, nie będzie to jednak wymagało wprowadzania ich kolejnymi zarządzeniami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 6

 

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Rejestr Czynności Przetwarzania,  Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Analiza Ryzyka oraz załączniki do nich stanowią dokumentację wewnętrzną i udostępnianie tych dokumentów podlega ograniczeniu zgodnie z art.5 ust. 1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

 1. Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, którego reprezentuje Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu z siedzibą władz przy ul. Centralna 7, 34-122 Wieprz, tel. +48 8755216, faks +48 8755216, e-mail: gok@gok.wieprz.pl

 1. Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych przez Gminę Wieprz określonych przepisami prawa,
  w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

 

1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.

2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Zarządzenie  Nr  1/2016

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu

z dnia  4.01.2016 r.

 

W sprawie wypożyczania sprzętu z placówek Gminnego Ośrodka Kultury.

W nawiązaniu do licznych zapytań w sprawie wynajmu mienia ruchomego należącego do GOK jak i placówek kultury na terenie Gminy Wieprz, zarządzam, co następuje :

§ 1.

Elementy wyposażenia należące do poszczególnych placówek kultury mogą być wypożyczane odpłatnie

§ 2.

Wypożyczanie odpłatne dotyczy wszystkich imprez dochodowych realizowanych przez instytucje lub organizacje a także osób prywatnych. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu najemca ponosi całość kosztów reperacji bądź też kosztów zakupu nowego sprzętu.


§ 3.

Ustala się opłatę za wynajmowane wyposażenie w wysokości za sztukę: stół 8 zł brutto (23% VAT) , ława 4 zł brutto (23% VAT), krzesło 2 zł brutto (23% VAT), namiot duży 400 zł brutto (23% VAT), namiot mały 50 zł brutto (23% VAT). Zwrócony sprzęt powinien być w stanie nieuszkodzonym.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu                             

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. CENTRALNA 7,  34-122 WIEPRZ, POWIAT WADOWICKI,    WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TEL. 33-8755216  NIP 551 – 000 -73 – 57   REGON 070706524, ING BANK ŚLASKI  87 1050 1100 1000 0022 7925 9812

 

 

ANEKS DO UMOWY NAJMU

 

Opłata za najem sali widowiskowej bazuna TABELI OPŁAT ZA WYNAJEM SAL I POMIESZCZEŃ W PLACÓWKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIEPRZU z dnia 4.01.2016 r. Opłaty za salę widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury wynoszą:

 

działanie

netto

( bez vat)

brutto

( z 23% vat)

Konferencje, zebrania, szkolenia (edukacyjne działania na rzecz lokalnej społeczności)

150 - 600

184,50 - 738

Spotkania okolicznościowe (stypy, firmy handlowe)

350 - 700

od 435,50

Impreza okolicznościowa (urodziny, 18-tki, imieniny, jubileusze)

od 700

   od 861

Impreza Sylwestrowa

 od1000

   od 1230

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMU SALI W GOK W WIEPRZU:

 

1. Przedziały cenowe wiążą się z ilością uczestników. Najniższe ceny są przewidziane dla grup mniejszych do 50 osób. Przy większych grupach koszt najmu wzrasta.

 

2. Wynajęcie sali musi być poprzedzone podpisaniem UMOWY NAJMU (patrz załącznik)

 

3. Impreza musi być zgłoszona do Urzędu Gminy w Wieprzu oraz na Komisariat Policji w Andrychowie  (patrz załącznik - ZAWIADOMIENIE)

 

4. Każda impreza musi posiadać uzupełnioną listę uczestników (patrz LISTA UCZESTNIKÓW). Odpowiada za nią organizator.

 

5. Każda impreza z wykorzystaniem muzyki musi być zgłoszona i opłacona w ZAIKS (patrz WNIOSEK O ZAWACIE UMOWY LICENCYJNEJ  JEDNORAZOWEJ oraz WYKAZ UTWORÓW)

 

6. W przypadku imprez młodzieżowych ze względu na akty wandalizmu obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 500 zł

 

7. Wynajmujący ma prawo skontrolować salę widowiskową w trakcie imprezy by potwierdzić ilość uczestników i adekwatność opłat.

 

8. Wynajem sali widowiskowej dotyczy tylko mieszkańców Gminy Wieprz

 

 

 

Wieprz dnia………………                                                               …………………….....                   

                                                                                                             Podpis najmującego                  

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu   |   Realizacja: Interefekt.pl