Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.wieprz.naszgok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-04 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.01.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Seweryn Gałysz ,adres poczty elektronicznej dyrektor@gok.wieprz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8755 216.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, ul. Centralna 7 , 34-122 Wieprz

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury mieszczą się w budynku Urzędu Gminy. Do budynku prowadzi wejście od ul. Centralnej .

Do wejścia prowadzą schody z lewej strony budynku.

Przy wejściu do Urzędu Gminy znajduje się podjazd dla wózków, który jest również podjazdem do naszego wejścia .

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Wszystkie pomieszczenia Gminnego Ośrodka takie jak sala widowiskowa, biura czy tez toalety znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych i windy. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wiejski Dom Kultury w Nidku ul. Św. Jana Pawła II 34 , 34-122 Wieprz

Do budynku prowadzi wejście od ul .Św. Jana Pawła II. Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych i podjazdu dla wózków. Wejście do budynku poprzedzają schody .Pomieszczenia użytkowe domu kultury znajdują się na pierwszym piętrze budynku.

Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach , ul. Floriańska 9 , 34-108 Frydrychowice

Do budynku prowadzi wejście od ul .Floriańskiej . Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych i podjazdu dla wózków. Wejście do budynku poprzedzają schody .Pomieszczenia użytkowe domu kultury znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach, ul. Św. Marcina 8 , 34-122 Wieprz

Do budynku prowadzi wejście od ul. Św. Marcina. Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku poprzedzają schody. Pomieszczenia użytkowe domu kultury znajdują się na parterze budynku i na pierwszym piętrze. Budynek posiada podjazd dla wózków.

Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wiejski Dom Kultury w Gierałtowiczkach, ul. Pogodna 35, 34-122 Wieprz

Do budynku prowadzi wejście od ul. Pogodnej. Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych i podjazdu dla wózków. Wejście do budynku poprzedzają schody .Pomieszczenie użytkowe domu kultury znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wiejski Dom Kultury w Przybradzu , ul. Szkolna 36A , 34-108 Frydrychowice

Do budynku prowadzi wejście od ul. Szkolnej. Budynek nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych i podjazdu dla wózków. Pomieszczenia użytkowe domu kultury znajdują się na parterze budynku.

Budynek nie posiada windy i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.